Evästeet


Se­ri­me­dian verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet ovat pie­niä tie­dos­to­ja, jot­ka tal­len­tu­vat verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jän pää­te­lait­teel­le. Täl­lä si­vus­tol­la eväs­tei­tä käy­te­tään si­vun tek­ni­sen toi­min­nal­li­suu­den to­teut­ta­mi­seen, www-lo­mak­kei­den, verk­ko­si­vus­ton lii­ken­teen seu­raa­mi­seen Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­lua ja web­ho­tel­lin kä­vi­jä­ti­las­to­ja käyt­täen. Voit es­tää eväs­tei­den käy­tön se­lai­me­si ase­tuk­sis­ta, mut­ta täl­löin verk­ko­si­vus­ton toi­min­nal­li­suus saat­taa kärsiä.

 

Li­sä­tie­toa eväs­teis­tä löy­tyy mm. Vies­tin­tä­vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­ta.