Tarrat ja tulostuspalvelut


Suur­ku­va­tu­los­tuk­sel­la voim­me to­teut­taa näyt­tä­väs­ti iso­ja pin­ta-alo­ja ku­ten eri­lai­set kyl­tit, opas­te­tau­lut, ban­de­rol­lit, ju­lis­teet, mai­nos- ja mes­susei­nät se­kä ta­pe­tit. Sa­mal­la tek­nii­kal­la to­teu­tam­me pal­jon myös mo­ni­vä­ri­siä oh­je- ja va­roi­tus­tar­ro­ja se­kä etikettejä.

 

Suur­ku­va­tu­los­tus­ta käy­te­tään myös jul­ki­si­vu- ja autoteippauksissa.

 

 • Tarrat

  Tar­ra­tuo­tan­to on yk­si pää­tuot­teis­tam­me. To­teu­tam­me nii­tä se­ri­pai­na­mal­la ja tu­los­ta­mal­la, tai näi­tä tek­nii­koi­ta yh­dis­tä­mäl­lä. Tar­rat voi ti­la­ta ar­kil­la, yk­sit­täis­pa­kat­tu­na, taus­ta­viil­lol­la ja tar­vit­taes­sa au­tam­me oi­kean tar­ra­ma­te­ri­aa­lin va­lin­nas­sa. To­teu­tam­me kaik­ki tar­ra­ti­lauk­set asiak­kaan tar­peen mukaan.

  Tutustu lisää
 • Siirtotarrat

  Siir­to­tar­ro­ja käy­te­tään pal­jon ik­ku­na- ja au­to­teip­pauk­sis­sa se­kä ko­ne­tar­roi­na. Siir­to­tar­ro­ja ovat ns. ir­to­kir­jain­tar­rat, jot­ka pääl­lys­te­tään siir­to­tei­pil­lä. Siir­to­tei­pin an­sios­ta tar­ran asen­nus on helppoa.

  Asennusohje (pdf)
 • Kyltit, työmaataulut ja opasteet

  Eri­lai­set tau­lut ja kyl­tit to­teu­te­taan käyt­tö­koh­teen vaa­ti­mien ma­te­ri­aa­lien mu­kai­ses­ti. Kylt­te­jä teh­dään niin iso­ja kuin pieniäkin.

 • Mainos- ja messuseinät

  Se­ri­me­dia tar­jo­aa kat­ta­van va­li­koi­man eri­lai­sia mai­nos- ja mes­susei­nä­rat­kai­su­ja, jot­ka kul­ke­vat hel­pos­ti mu­ka­na eri ti­lai­suuk­siin. Ky­sy meil­tä eri­lai­sis­ta vaih­toeh­dois­ta oi­kean­lai­sen rat­kai­sun löytämiseksi.

 • Roll Up-telineet

  Roll Up-te­li­neet ovat suo­sit­tu­ja huo­mion­he­rät­tä­jiä eri­lai­siin ti­lai­suuk­siin. Tar­jol­la on kol­me eri mal­lia: Pre­mium, Stan­dard ja Single. Kai­kis­sa mal­leis­sa käy­täm­me laa­du­kas­ta Bloc­kout muovivuotaa.

  Aineisto-ohje Tutustu lisää
 • Banderollit ja bannerit

  Ban­de­rol­lit ja ban­ne­rit ovat suu­ria mai­nos­la­ka­noi­ta. Saa­ta­va­na on eri­lai­sia tu­los­tet­ta­via muo­vi­ma­te­ri­aa­le­ja ku­ten esim. tuul­ta lä­päi­se­vä rei­kä­ban­ne­ri. Ban­de­rol­lit ja ban­ne­rit voi­daan tu­los­taa yk­si- tai kak­si­puo­lei­se­na. Meil­tä saat­te myös ku­jien om­pe­lut ja purjerenkaat.

 • Julisteet

  Tu­los­tam­me ju­lis­teet esim. stan­di­te­li­nei­siin ja mai­nos­kam­pan­joi­hin. Ju­lis­tee­seen on hy­vä va­li­ta tu­los­tus­ma­te­ri­aa­li käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan.

 • Tapetit ja sisustusratkaisut

  Tu­los­tus­me­ne­tel­mäl­lä ja teip­pauk­sil­la saa­daan to­teu­tet­tua mo­nen­lai­sia kat­seen­van­git­si­joi­ta lat­tias­ta kattoon.

  Tutustu lisää
 • Erikoispainopalvelut teollisuudelle

  Tutustu
  Eri­kois­pai­no­pal­ve­lut teollisuudelle

  Paina
  Seripaino Oy - Erikoispainopalvelut