Painopalveluita teollisuuden tarpeisiin


Se­ri­pai­no eli silk­ki­pai­no on maa­il­man van­hin pai­no­tek­niik­ka. Se on edel­leen yli­ver­tai­nen pai­no­me­ne­tel­mä teol­li­suu­den pai­no­tuot­tei­siin, jois­sa vaa­di­taan ää­rim­mäis­tä kes­tä­vyyt­tä niin pai­no­jäl­jel­tä kuin ma­te­ri­aa­lil­ta­kin.

 

Se­ri­pai­noa voi­daan to­teut­taa mo­neen eri ma­te­ri­aa­liin se­kä suo­raan asiak­kaan tuot­tee­seen. Pai­net­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja ovat: me­tal­li, puu, la­si, muo­vi, pa­pe­ri, teks­tii­li ja tar­ra. Se­ri­pai­no mah­dol­lis­taa pai­na­mi­sen epä­sään­nöl­li­siin muo­toi­hin.

Serimedia - Pyydä tarjous
Serimedia - Haluan että minuun otetaan yhteyttä

  Metallipaino - Kestävyyttä vaativiin olosuhteisiin

 • Kestävyyttä

  Sau­nas­sa ma­te­ri­aa­li al­tis­tuu ko­val­le kuu­muu­del­le ja kos­teu­del­le. Se­ri­pai­non avul­la me­tal­liin pai­net­tu vä­ri py­syy ja kes­tää ko­vas­sa­kin käy­tös­sä mo­nia vuo­sia.

 • Monipuolinen menetelmä

  Se­ri­pai­nol­la voi­daan to­teut­taa hy­vin ohui­ta yh­te­näi­siä lin­jo­ja ja tark­ko­ja yk­si­tyis­koh­tia. Se mah­dol­lis­taa näyt­tä­vät yk­si­tyis­koh­dat, py­sy­vän ja tar­kan pai­no­jäl­jen se­kä tar­vit­taes­sa voi­daan to­teut­taa erit­täin pak­su­ja ja peit­tä­viä vä­ri­pin­to­ja.

 • Suuria eriä kustannustehokkaasti

  Val­mis­tam­me merk­kaus­ta vaa­ti­vien ko­nei­den ja lait­tei­den tuo­te­kil­vet isois­sa­kin eris­sä. Tuo­te­kil­pien pi­tää ol­la luet­ta­vis­sa vuo­sien ja jo­pa vuo­si­kym­men­ten käy­tön jäl­keen.

 • Lasermerkkaus

  La­ser­tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­mäl­lä kil­piin voi­daan mer­ka­ta esim. sar­ja­nu­me­roin­ti tai pie­nis­sä eris­sä kil­vet voi­daan to­teut­taa ko­ko­nai­suu­des­saan la­se­roi­mal­la.

 • Koteloiden painatus

  Se­ri­pai­na­tus voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si val­mii­seen ko­te­loon, jon­ka pai­no­pin­ta ei ole vält­tä­mät­tä vaa­ka­ta­sos­sa. Pai­noa­lu­een tu­lee kui­ten­kin ol­la lä­hes ta­sai­nen.

 • Laatua ja tyylikkyyttä

  Suo­raan tuot­tee­seen pai­net­tu lo­go an­taa tyy­lik­kään ja laa­duk­kaan vai­ku­tel­man. Pys­tym­me to­teut­ta­maan pai­no­töi­tä hy­vin eri­lai­sil­le ma­te­ri­aa­leil­le ja rat­kai­se­maan haas­tei­ta se­ri­pai­non avul­la.

 • Tarrat

  Tar­ra­tuo­tan­to on yk­si pää­tuot­teis­tam­me. To­teu­tam­me nii­tä se­ri­pai­na­mal­la tai tu­los­ta­mal­la tai näi­tä tek­nii­koi­ta yh­dis­tä­mäl­lä. Pai­no­tek­nii­kan va­lit­se­mi­seen vai­kut­taa pai­nos­mää­rä, vä­ri­syys ja ma­te­ri­aa­li.

  Tutustu lisää
 • Etulevyt

  Se­ri­pai­no mah­dol­lis­taa mm. va­loa lä­päi­se­mät­tö­män vä­ri­pin­nan pai­na­mi­sen, jol­loin etu­pa­nee­lin va­lot lois­ta­vat lä­pi vain toi­vo­tuis­ta koh­dis­ta. Etu­le­vy­jen pai­na­mi­ses­sa käy­täm­me hyö­dyk­si se­kä se­ri­pai­noa, et­tä tu­los­tus­ta.

 • Paino- ja tulostuspalvelut

  Tutustu
  Pai­no- ja tu­los­tus­pal­ve­lut

  Paina
  Seripaino Oy - Paino- ja tulostuspalvelut