Painopalveluita teollisuuden tarpeisiin


Se­ri­pai­no eli silk­ki­pai­no on maa­il­man van­hin pai­no­tek­niik­ka. Se on edel­leen yli­ver­tai­nen pai­no­me­ne­tel­mä teol­li­suu­den pai­no­tuot­tei­siin, jois­sa vaa­di­taan ää­rim­mäis­tä kes­tä­vyyt­tä niin pai­no­jäl­jel­tä kuin ma­te­ri­aa­lil­ta­kin. Se­ri­pai­no voi­daan to­teut­taa mo­neen eri ma­te­ri­aa­liin se­kä suo­raan asiak­kaan tuot­tee­seen esim. ko­te­loi­hin ja kan­siin. Pai­net­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja ovat: me­tal­li, puu, la­si, muo­vi, pa­pe­ri ja tar­ra. Se­ri­pai­no mah­dol­lis­taa pai­na­mi­sen myös epä­sään­nöl­li­siin muotoihin.

 

Se­ri­me­dia val­mis­taa laa­jal­la skaa­lal­la eri­lai­sia tar­ro­ja. Val­mis­tam­me tar­ra­sar­jat ai­na asiak­kaan tar­peen mu­kaan. Tar­ran käyt­töym­pä­ris­tön ja ‑vaa­ti­mus­ten pe­rus­teel­la pys­tym­me suo­sit­te­le­maan oi­kean­lais­ta tar­ra­ma­te­ri­aa­lia. Val­mis­tam­me myös siir­to­tar­rat eli muo­toon­lei­ka­tut irtokirjaimet.

 

La­ser­merk­kauk­sel­la teem­me mm. vaih­tu­vat sar­ja­nu­me­rot kone‑, lai­te- ja CE-kilpiin.

 

Se­ri­me­dia tar­jo­aa myös graa­fi­sen suun­nit­te­lun pal­ve­lut ja apua pai­no­kel­pois­ten ai­neis­to­jen te­ke­mi­seen. Tu­tus­tu suun­nit­te­luun tästä.

 

Var­mis­tuak­se­si mei­dän laa­dus­ta ja ma­te­ri­aa­lien toi­mi­vuu­des­ta, voit­te ti­la­ta Näy­te­mal­li­kan­siom­me tai tiet­ty­jä mallikappaleita.

 

  Kestävyyttä vaativiin olosuhteisiin

 • Tuote- ja tyyppikilvet

  Valmistamme koneiden ja laitteiden tuote- ja tyyppikilvet isoissakin erissä. Tuotekilpien pitää olla luettavissa vuosien ja jopa vuosikymmenten käytön jälkeen. Seripainettu kilpi pitää pintansa vaativissakin olosuhteissa. Tilausta varten tarvitsemme vain kilven tiedot ja piirustukset. Me hoidamme materiaalit.

 • Lasermerkkaus

  Lasertekniikkaa hyödyntämällä kilpiin voidaan merkata vaihtuva tieto eli esim. sarjanumerot. Pienissä tilausmäärissä kilvet voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan laseroimalla.

 • Tarrat

  Tarratuotanto on yksi päätuotteistamme. Toteutamme niitä seripainamalla ja tulostamalla, tai näitä tekniikoita yhdistämällä. Tarrat voi tilata arkilla, yksittäispakattuna, taustaviillolla ja tarvittaessa autamme oikean tarramateriaalin valinnassa. Toteutamme kaikki tarratilaukset asiakkaan tarpeen mukaan.

  Asennusohje (pdf) Tutustu lisää
 • Etulevyt

  Seripaino mahdollistaa mm. valoa läpäisemättömän väripinnan painamisen, jolloin etupaneelin valot loistavat läpi vain toivotuista kohdista. Etulevyjen painamisessa käytämme hyödyksi sekä seripainoa, että tulostusta.

 • Seripaino suoraan tuotteeseen

  Seripainatus voidaan tehdä esimerkiksi valmiiseen koteloon, jonka painopinta ei ole välttämättä vaakatasossa. Painoalueen tulee kuitenkin olla lähes tasainen.

 • Seripainolla kestävää jälkeä

  Saunassa materiaali altistuu kovalle kuumuudelle ja kosteudelle. Seripainon avulla metalliin painettu väri pysyy ja kestää kovassakin käytössä monia vuosia.

 • Seripaino on monipuolinen menetelmä

  Seripainolla voidaan toteuttaa hyvin ohuita yhtenäisiä linjoja ja tarkkoja yksityiskohtia sekä erittäin paksuja ja peittäviä väripintoja. Seripaino mahdollistaa myös valoa läpäisemättömän väripinnan painamisen.

 • Laatua ja tyylikkyyttä

  Suoraan tuotteeseen painettu logo antaa tyylikkään ja laadukkaan vaikutelman. Pystymme toteuttamaan painotöitä hyvin erilaisille materiaaleille ja ratkaisemaan haasteita seripainon avulla.

 • Paino- ja tulostuspalvelut

  Tutustu
  Paino- ja tulostuspalvelut

  Paina
  Seripaino Oy - Paino- ja tulostuspalvelut