Painopalveluita teollisuuden tarpeisiin


Se­ri­pai­no eli silk­ki­pai­no on maa­il­man van­hin pai­no­tek­niik­ka. Se on edel­leen yli­ver­tai­nen pai­no­me­ne­tel­mä teol­li­suu­den pai­no­tuot­tei­siin, jois­sa vaa­di­taan ää­rim­mäis­tä kes­tä­vyyt­tä niin pai­no­jäl­jel­tä kuin ma­te­ri­aa­lil­ta­kin. Se­ri­pai­no voi­daan to­teut­taa mo­neen eri ma­te­ri­aa­liin se­kä suo­raan asiak­kaan tuot­tee­seen esim. ko­te­loi­hin ja kan­siin. Pai­net­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja ovat: me­tal­li, puu, la­si, muo­vi, pa­pe­ri ja tar­ra. Se­ri­pai­no mah­dol­lis­taa pai­na­mi­sen myös epä­sään­nöl­li­siin muotoihin.

Se­ri­me­dia val­mis­taa laa­jal­la skaa­lal­la eri­lai­sia tar­ro­ja. Val­mis­tam­me tar­ra­sar­jat ai­na asiak­kaan tar­peen mu­kaan. Tar­ran käyt­töym­pä­ris­tön ja ‑vaa­ti­mus­ten pe­rus­teel­la pys­tym­me suo­sit­te­le­maan oi­kean­lais­ta tar­ra­ma­te­ri­aa­lia. Val­mis­tam­me myös siir­to­tar­rat eli muo­toon­lei­ka­tut irtokirjaimet.

La­ser­merk­kauk­sel­la teem­me mm. vaih­tu­vat sar­ja­nu­me­rot kone‑, lai­te- ja CE-kil­piin. Silk­ki­pai­non ja la­ser­merk­kaus­ta yh­dis­tä­mäl­lä to­teu­tam­me mm. ve­ne­kil­vet. Se­ri­pai­nol­la teh­dään tuo­te­kil­peen si­ni­nen taus­ta­vä­ri, jon­ka jäl­keen vaih­tu­vat tie­dot mer­ka­taan laseroimalla.

Se­ri­me­dia tar­jo­aa myös graa­fi­sen suun­nit­te­lun pal­ve­lut ja apua pai­no­kel­pois­ten ai­neis­to­jen te­ke­mi­seen. Tu­tus­tu suun­nit­te­luun tästä.

Var­mis­tuak­se­si mei­dän laa­dus­ta ja ma­te­ri­aa­lien toi­mi­vuu­des­ta, voit­te ti­la­ta Näy­te­mal­li­kan­siom­me tai tiet­ty­jä mallikappaleita.

  Kestävyyttä vaativiin olosuhteisiin

 • Tuote- ja tyyppikilvet

  Val­mis­tam­me ko­nei­den ja lait­tei­den tuo­te- ja tyyp­pi­kil­vet isois­sa­kin eris­sä. Tuo­te­kil­pien pi­tää ol­la luet­ta­vis­sa vuo­sien ja jo­pa vuo­si­kym­men­ten käy­tön jäl­keen. Se­ri­pai­net­tu kil­pi pi­tää pin­tan­sa vaa­ti­vis­sa­kin olo­suh­teis­sa. Ti­laus­ta var­ten tar­vit­sem­me vain kil­ven tie­dot ja pii­rus­tuk­set. Me hoi­dam­me materiaalit.

 • Lasermerkkaus

  La­ser­tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­mäl­lä kil­piin voi­daan mer­ka­ta vaih­tu­va tie­to eli esim. sar­ja­nu­me­rot. Pie­nis­sä ti­laus­mää­ris­sä kil­vet voi­daan to­teut­taa ko­ko­nai­suu­des­saan laseroimalla.

 • Tarrat

  Tar­ra­tuo­tan­to on yk­si pää­tuot­teis­tam­me. To­teu­tam­me nii­tä se­ri­pai­na­mal­la ja tu­los­ta­mal­la, tai näi­tä tek­nii­koi­ta yh­dis­tä­mäl­lä. Tar­rat voi ti­la­ta ar­kil­la, yk­sit­täis­pa­kat­tu­na, taus­ta­viil­lol­la ja tar­vit­taes­sa au­tam­me oi­kean tar­ra­ma­te­ri­aa­lin va­lin­nas­sa. To­teu­tam­me kaik­ki tar­ra­ti­lauk­set asiak­kaan tar­peen mukaan.

  Tutustu lisää
 • Etulevyt

  Se­ri­pai­no mah­dol­lis­taa mm. va­loa lä­päi­se­mät­tö­män vä­ri­pin­nan pai­na­mi­sen, jol­loin etu­pa­nee­lin va­lot lois­ta­vat lä­pi vain toi­vo­tuis­ta koh­dis­ta. Etu­le­vy­jen pai­na­mi­ses­sa käy­täm­me hyö­dyk­si se­kä se­ri­pai­noa, et­tä tulostusta.

 • Seripaino suoraan tuotteeseen

  Se­ri­pai­na­tus voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si val­mii­seen ko­te­loon, jon­ka pai­no­pin­ta ei ole vält­tä­mät­tä vaa­ka­ta­sos­sa. Pai­noa­lu­een tu­lee kui­ten­kin ol­la lä­hes tasainen.

 • Seripainolla kestävää jälkeä

  Sau­nas­sa ma­te­ri­aa­li al­tis­tuu ko­val­le kuu­muu­del­le ja kos­teu­del­le. Se­ri­pai­non avul­la me­tal­liin pai­net­tu vä­ri py­syy ja kes­tää ko­vas­sa­kin käy­tös­sä mo­nia vuosia.

 • Seripaino on monipuolinen menetelmä

  Se­ri­pai­nol­la voi­daan to­teut­taa hy­vin ohui­ta yh­te­näi­siä lin­jo­ja ja tark­ko­ja yk­si­tyis­koh­tia se­kä erit­täin pak­su­ja ja peit­tä­viä vä­ri­pin­to­ja. Se­ri­pai­no mah­dol­lis­taa myös va­loa lä­päi­se­mät­tö­män vä­ri­pin­nan painamisen.

 • Laatua ja tyylikkyyttä

  Suo­raan tuot­tee­seen pai­net­tu lo­go an­taa tyy­lik­kään ja laa­duk­kaan vai­ku­tel­man. Pys­tym­me to­teut­ta­maan pai­no­töi­tä hy­vin eri­lai­sil­le ma­te­ri­aa­leil­le ja rat­kai­se­maan haas­tei­ta se­ri­pai­non avulla.

 • Paino- ja tulostuspalvelut

  Tutustu
  Pai­no- ja tulostuspalvelut

  Paina
  Seripaino Oy - Paino- ja tulostuspalvelut