Tarratuotanto


Näytemallikansio

Oi­kean­lai­nen tar­ra oi­keas­sa pai­kas­sa”, sii­tä täs­sä on ky­se. Tar­ra­laa­tu­ja löy­tyy pal­jon vaih­del­len eri lii­ma­pin­nos­ta eri­lai­siin pai­no­pin­toi­hin. Jo­kai­sel­le tar­ra­laa­dul­le on oma käyt­tö­tar­koi­tuk­sen­sa ai­na ir­roi­tet­ta­va­lii­mai­sis­ta kam­pan­ja­tar­rois­ta läm­mön­kes­tä­viin alu­mii­ni­tar­roi­hin ja hei­jas­ta­vis­ta tar­rois­ta jäl­ki­hei­jas­ta­viin. Tar­ra­laa­dun va­lin­taan vai­kut­taa kiin­ni­tys­pin­ta se­kä kiinnitysolosuhteet.

 

Tar­ra voi­daan tu­los­taa tai se­ri­pai­naa. Tu­los­ta­mal­la teh­dään no­peas­ti se­kä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti mo­ni­vä­ri­set tar­rat. Se­ri­pai­na­mal­la voi­daan to­teut­taa suu­ris­sa eris­sä kes­tä­viä pai­no­pin­to­ja, ku­ten esi­mer­kik­si tark­kaa val­kois­ta pai­no­jäl­keä lä­pi­nä­ky­väl­le tar­ra­ma­te­ri­aa­lil­le. Siir­to­tar­roi­na to­teu­te­taan lä­pi­vär­jä­tyt muo­toon­lei­ka­tut tarrat.

 

Pai­na­mi­sen jäl­keen tar­ran pin­ta voi­daan suo­ja­ta la­mi­noi­mal­la se kes­tä­mään pa­rem­min me­kaa­nis­ta han­kaus­ta, uv-va­loa se­kä liu­o­ti­nai­nei­ta. La­mi­noin­nil­la voi­daan myös vai­kut­taa pai­no­vä­rin kiiltoasteeseen.

 

Tar­rat voi­daan toi­mit­taa asiak­kaal­le yk­sit­täis­kap­pa­lei­na, ar­keil­la sar­ja­na tai siir­to­tar­roi­na. Tar­rat voi­daan hel­pos­ti lei­ka­ta tai stans­sa­ta myös muotoonsa.

 • Erikoispainopalvelut teollisuudelle

  Tutustu
  Eri­kois­pai­no­pal­ve­lut teollisuudelle

  Paina
  Seripaino Oy - Erikoispainopalvelut
 • Paino- ja tulostuspalvelut

  Tutustu
  Pai­no- ja tulostuspalvelut

  Paina
  Seripaino Oy - Paino- ja tulostuspalvelut