Serimedia Oy


Se­ri­me­dia Oy on per­hey­ri­tys, jon­ka omis­ta­vat Mai­ju ja Si­mo Man­ni­nen. Su­ku­pol­ven­vaih­dos to­teu­tet­tiin vuon­na 2015, jol­loin Mai­jun van­hem­mat Ti­mo ja Han­ne­le Le­mi­nen myi­vät osuu­ten­sa pois. Se­ri­me­dia pe­rus­tet­tiin vuon­na 1985 Säy­nät­sa­loon ja se oli eri­kois­tu­nut ni­men­sä mu­kai­ses­ti se­ri­pai­na­mi­seen. 1990-lu­vun alus­sa yri­tys muut­ti Muu­ra­men teol­li­suusa­lu­eel­le en­ti­seen Tors­pon jää­kiek­ko­mai­la­teh­taa­seen. Muu­ton syyt oli­vat lo­gis­ti­set, sil­lä asia­kas­kun­ta si­jait­si tuol­la alueella.

 

Ti­laus­kan­nan li­sään­tyes­sä yri­tys palk­ka­si li­sää hen­ki­lö­kun­taa ja in­ves­toi se­ri­pai­no- ja jäl­ki­kä­sit­te­ly­ko­nei­siin. Myö­hem­min mu­kaan lii­tet­tiin myös tu­los­tus- ja digipainokoneita.

 

Su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen myö­tä Mai­ju ja Si­mo ha­lua­vat jat­kaa yli 30-vuo­tis­ta ta­ri­naa ja kul­kea edel­leen hy­vän asia­kas­pal­ve­lun ja kor­kean laa­dun vii­toit­ta­mal­la tiellä.