Painokonsultointi ja graafinen suunnittelu


Oi­kean­lais­ta oi­ke­aan paik­kaan! Am­mat­ti­lai­sen kans­sa suun­ni­tel­lul­la pai­no­me­ne­tel­mäl­lä ja oi­kei­den ma­te­ri­aa­lien va­lin­nal­la se­kä nii­den pro­fi­loin­nil­la saa­daan ai­kaan ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä ja sääs­te­tään ai­kaa kokoonpanolinjastolla.

 

Graa­fi­sen suun­nit­te­lun puo­lel­la au­tam­me pai­noai­neis­to­jen se­kä vi­su­aa­lis­ten rat­kai­su­jen kanssa.

 • Konsultointi

  Si­mo Man­ni­sel­la on ko­ke­mus­ta niin ma­te­ri­aa­leis­ta kuin pai­no­tek­nii­kois­ta. Si­moon kan­nat­taa ot­ta yh­teyt­tä jo hy­vis­sä ajoin toi­mi­vim­man ja kus­tan­nus­te­hoik­kaim­man pai­no­me­ne­tel­män löytämiseksi.

 • Suunnittelu ja aineistot

  Mai­ju Man­ni­sel­la on yli kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta. Mai­jun puo­leen voit kään­tyä ai­neis­toi­hin liit­ty­vis­sä kysymyksissä.

  Mai­jun töi­hin voit tu­tus­tua Ins­ta­gra­mis­sa: @mannugrafiikka

 • Erikoispainopalvelut teollisuudelle

  Tutustu
  Eri­kois­pai­no­pal­ve­lut teollisuudelle

  Paina
  Seripaino Oy - Erikoispainopalvelut
 • Paino- ja tulostuspalvelut

  Tutustu
  Pai­no- ja tulostuspalvelut

  Paina
  Seripaino Oy - Paino- ja tulostuspalvelut