Painokonsultointi ja suunnittelu


Am­mat­ti­lai­sen kans­sa suun­ni­tel­lul­la pai­no­me­ne­tel­mäl­lä ja oi­kei­den ma­te­ri­aa­lien va­lin­nal­la se­kä nii­den pro­fi­loin­nil­la saa­da ai­kaan ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä kokoonpanolinjastolla.

 

Asian­tun­ti­jam­me avul­la voi­daan sel­vit­tää, mi­kä tar­ra­ma­te­ri­aa­li so­pii par­hai­ten mil­le­kin pin­nal­le. Myös tar­ro­jen vä­ri­maa­il­ma voi­daan yh­te­näis­tää, jot­ta kaik­ki tuot­tee­seen tu­le­vat tar­rat oli­si­vat sa­man sä­vyi­siä ja laa­tui­sia. Kon­sul­tin kans­sa voi­daan myös suun­ni­tel­la tar­ran­lii­maus­pro­ses­sia niin, et­tä lin­jas­to toi­mii ai­kaa ja ra­haa säästäen.

 

Au­tam­me myös pai­noai­neis­to­jen te­ke­mi­ses­sä ja se­kä graa­fi­sen suun­nit­te­luun saralla.

 • Konsultointi

  Si­mo Man­ni­sel­la on ko­ke­mus­ta niin ma­te­ri­aa­leis­ta kuin pai­no­tek­nii­kois­ta. Si­moon kan­nat­taa ot­ta yh­teyt­tä jo hy­vis­sä ajoin toi­mi­vim­man ja kus­tan­nus­te­hoik­kaim­man pai­no­me­ne­tel­män löytämiseksi.

 • Suunnittelu ja aineistot

  Mai­ju Man­ni­sel­la on yli kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta. Mai­jun puo­leen voit kään­tyä ai­neis­toi­hin liit­ty­vis­sä kysymyksissä.

 • Erikoispainopalvelut teollisuudelle

  Tutustu
  Eri­kois­pai­no­pal­ve­lut teollisuudelle

  Paina
  Seripaino Oy - Erikoispainopalvelut
 • Paino- ja tulostuspalvelut

  Tutustu
  Pai­no- ja tulostuspalvelut

  Paina
  Seripaino Oy - Paino- ja tulostuspalvelut