RASKAANSARJAN PAINOTALO


Se­ri­me­dia tar­jo­aa pai­no- ja la­ser­merk­kaus­pal­ve­lut teol­li­suu­den vaa­ti­viin tarpeisiin.

Meil­tä saat mm. tar­rat, ko­ne- ja lai­te­kil­vet, kyl­tit, ban­ne­rit, roll up ‑mai­nos­te­li­neet ja pal­jon muuta.

 

Se­ri­pai­nol­la eli silk­ki­pai­nol­la voim­me to­teut­taa laa­duk­kaat, kes­tä­vät ja tark­kuut­ta vaa­ti­vat pai­na­tuk­set me­tal­liin, puu­hun, la­siin, muo­viin, tar­raan ja pa­pe­riin. Se­ri­pai­nam­me myös suo­raan asiak­kaan tuotteeseen.

 

Pal­ve­lem­me myös tu­los­ta­mi­seen, teip­pauk­siin ja graa­fi­seen­suun­nit­te­luun liit­ty­vis­sä töissä.

Au­tam­me asiak­kai­tam­me löy­tä­mään oi­kean ja kus­tan­nus­te­hok­kaim­man vaihtoehdon.

 

Pai­na­vas­ti myös so­mes­sa: Face­bookIns­ta­gram

 

 

  Palvelut

 • Paino- ja tulostuspalvelut saat Serimediasta.

  Tarrat ja tulostuspalvelut

 • Tarjoamme seripainopalvelut teollisuudelle.

  Teollisuuden painopalvelut

 • Painokonsultointi ja suunnittelu

  Painokonsultointi ja suunnittelu

  Työnäytteet

 • Kestävyyttä ja tarkkuutta

  Teol­li­suu­den vaa­ti­mil­ta pai­no­tuot­teil­ta vaa­di­taan usein erit­täin hy­vää kes­tä­vyyt­tä. Sa­moin ul­ko­käy­tös­sä ole­vis­sa ma­te­ri­aa­leis­sa on kes­tä­vyy­teen kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta. Se­ri­pai­nol­la saa­daan tark­kaa ja peit­tä­vää jälkeä.

  Tutustu lisää
 • Väriä ja suuria pintoja

  Tu­los­ta­mal­la to­teu­tam­me mm. ban­de­rol­lit, mai­nos­sei­nät, roll upit, ju­lis­teet, kyl­tit ja opas­teet. Tu­los­ta­mal­la voi­daan to­teut­taa myös pal­jon eri­lai­sia sisustusratkaisuja.

  Tutustu lisää
 • Paino suoraan asiakkaan tuotteeseen

  Se­ri­pai­nol­la voi­daan pai­naa me­tal­liin, puu­hun, la­siin, muo­viin, pa­pe­riin, teks­tiil­liin ja tar­raan. Se­ri­pai­no mah­dol­lis­taa pai­na­mi­sen epä­sään­nöl­li­siin muotoihin.

  Tutustu lisää
 • Näkyvyyttä Roll upilla

  Va­lit­se so­pi­vin vaih­toeh­to roll up-run­gois­tam­me: Pre­mium, Stan­dard tai Single. Kai­kis­sa mal­leis­sa käy­täm­me laa­du­kas­ta, va­loa lä­päi­se­mä­tön­tä tulostusmateriaalia.

  Tutustu lisää
 • Tarrat moniin käyttötarkoituksiin

  Muo­vi­tar­rat, pa­pe­ri­tar­rat, alu­mii­ni­tar­rat… Au­tam­me löy­tä­mään oi­kean­lai­sen tar­ra­ma­te­ri­aa­lin käyt­tö­koh­teen vaa­ti­vuu­den mu­kaan. Leik­kaam­me tar­rat muo­toon yk­sit­täin tai arkille.

  Tutustu lisää
 • Työmaataulut ja kyltit

  Koh­teen vaa­ti­muk­set huo­mioon ot­taen kyl­tit voi­daan to­teut­taa kes­tä­väl­le alu­kom­po­siit­ti­le­vyl­le tai esim. ke­vyel­le kennolevylle.

  Tutustu lisää

  Asiakkaiden kommentteja

 • Innovatiivista palvelua

  Se­ri­me­dia Oy on pit­kä­ai­kai­nen kump­pa­nim­me, jon­ka toi­min­nas­sa ar­vos­tam­me laa­du­kas­ta työ­tä ja jous­ta­vaa pal­ve­lua. In­no­va­tii­vi­nen hen­ki­lö­kun­ta aut­taa ke­hit­tä­mään pai­no­tuot­tei­tam­me ja tuo tie­toom­me uusia rat­kai­su­ja van­hoil­le tuotteille.

  T. Sa­lo­nen, Se­nior Bu­yer / Keski-Suomi

 • Varmuutta ja joustavuutta

  Se­ri­me­dia Oy on pit­kä­ai­kai­nen yh­teis­työ­kump­pa­ni, jo­ka on laa­dul­laan, toi­mi­tus­var­muu­del­laan, jous­ta­vuu­del­laan ja hin­noit­te­lul­laan osoit­tau­tu­nut oi­keak­si kump­pa­nik­si oman alan­sa pal­ve­lui­den tuottajana.

  M. Le­hi­koi­nen, Purc­ha­sing Ma­na­ger / Itä-Suomi

 • Täydet 5 tähteä

  Pal­ve­lun ta­so on täy­det vii­si täh­teä, Se­ri­me­dias­sa ol­laan jous­ta­via ja erit­täin te­hok­kai­ta. Toi­mi­tuk­sia ja apua on saa­tu to­del­la no­peal­la­kin ai­ka­tau­lul­la ja asia­kas­pal­ve­lu on A‑luokkaista!

  M. Ket­tu­nen, Os­toas­sis­tent­ti / Keski-Suomi